assessorament tributari

ASSESSORAMENT TRIBUTARI I MERCANTIL

 

 

CÀLCUL CONFECCIÓ I  PRESENTACIÓ  D´IMPOSTOS:

 

 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): Estimació Directa o objectiva per mòduls. Règim especial d'agricultura i pesca. Règim en                                                                atribució de rendes. Règim especial per a treballadors desplaçats. Transparència fiscal internacional. Guanys per canvi de residència fiscal

impost sobre la renda de no residents (IRNR): Concepte de residència fiscal. Convenis per evitar la doble imposició. Concepte d'establiment permanent. Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent.

Impost sobre el Patrimoni (IP)

Impost sobre Societats (IS): Règim especial de fusions, escissions, aportació d'actius o bescanvi de valors. Incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió. Règim fiscal de determinats contractes d'arrendament. Règim d'entitats parcialment exemptes. Entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges. Règim de consolidació fiscal. Transparència fiscal internacional.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA): Règim general. Règim simplificat. Recàrrec d'equivalència. Règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca. Règim especial d'agències de viatges. Règim especial de béns usats. Règim especial de grup d'entitats.

Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD).

Impost sobre successions i donacions.

Impostos locals: IAE, plusvàlua municipal, taxes i altres tributs.

Impostos especials i mediambientals: Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica, de gasos fluorats, gasoil bonificat   

OBLIGACIONS INFORMATIVES

Algunes de les declaracions informatives més destacades són les següents:

 Declaració informativa de retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina i activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i  imputacions de renda. Model 190.Declaració informativa de retencions i ingressos a compte, rendiments procedents de l'arrendament d'immobles. Model 180

 Declaració informativa de retencions i ingressos a compte de l'IRPF sobre determinats rendiments de capital mobiliari. Retencions i ingressos a compte de  l'IS i IRNR (establiment permanent) sobre determinades rendes. Model 193.

 Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes. Model 184.

 Declaració informativa retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de no residents (sense establiment permanent). Model 296.

Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques. Model 179.

Declaració anual de consum d'energia elèctrica. Model 159.

Declaració anual d'operacions amb terceres persones. Model 347.

Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. Model 349.

 Declaració resum anual IVA. Model 390.

 Sistema immediat d'informació d'IVA. SII.

 Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger. Model 720.

 Models informatius de el Banc d'Espanya i altres ministeris a efectes estadístics.

 

DIPÒSITS DE COMPTES

  El dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil o en el seu cas en el Registre de Cooperatives és un tràmit obligatori per a totes les empreses, el  seu incompliment pot ocasionar el tancament del full registral de l'empresa, el que comporta a la no inscripció de cap acte en el Registre.

 La presentació dels comptes s'ha de fer dins del mes següent a la seva aprovació en Junta General de Socis o Accionistes, per tant el termini màxim és  el 30 de juliol de cada any.

 Els comptes anuals estan formades pels següents documents:

Instància de presentació.

Dades d'identificació.

Declaració mediambiental.

Comptes anuals formades pel balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat total de canvis en el patrimoni net, Estats de fluxos d'efectiu i Memòria.

Certificació d'aprovació dels comptes anuals per part de la Junta d'Accionistes signada pels administradors.

Informe d'auditoria, en cas d'haver estat auditats.

Aquesta defensa jurídica comença en el procediment administratiu amb els escrits d'al·legacions contra l'acte administratiu notificat, el segueix normalment el recurs de reposició i finalitza la via administrativa amb la reclamació econòmic-administrativa davant els tribunals economicoadministratius.

Un cop esgotada la fase administrativa i sense haver obtingut una resolució favorable als interessos de contribuent, cap el recurs contenciós administratiu davant els òrgans jurisdiccionals.

 

DEFENSA DEL CONTRIBUÏENT:

 Aquesta defensa jurídica comença en el procediment administratiu amb els escrits d'al·legacions contra l'acte administratiu notificat, el segueix normalment el recurs de reposició i finalitza la via administrativa amb la reclamació econòmic-administrativa davant els tribunals economicoadministratius.

Un cop esgotada la fase administrativa i sense haver obtingut una resolució favorable als interessos de contribuent, cap el recurs contenciós administratiu  davant els òrgans jjurisdiccionals.

 En els supòsits que la comprovació es realitzi pels òrgans d'inspecció i de forma prèvia a l'anterior, els nostres advocats assisteixen i representen als nostres clients davant els funcionaris d'inspecció, procés molt important per als futurs recursos contra les actes que eventualment puguin regularitzar els impostos presentats pel contribuent ja que les proves i els fets que serveixen per a la seva qualificació jurídica es recapten durant el curs d'aquesta comprovació.

  •  

 

 

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PIÑOL & PUJOL ASSESSORS D´EMPRESES,S.L